اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
چامه شعر، شعری که با آواز خوانده می شود مشاهده
دادفروز فروزنده عدل و داد، عادل مشاهده
فرنگیز فرنگیس مشاهده
کمانه منسوب به کمان مشاهده
لاله رو لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
آذرخاتون آذر+ خاتون،بانوی آتش مشاهده
آلاوه آتشدان،شعله آتش،جایی که در آن آتش روشن می کنند مشاهده
پیلسم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیرا... مشاهده
دادفرین نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی مشاهده
رزین دخت رزین(عربی) + دخت(فارسی) دختر موقر و متین مشاهده
ژاو خالص و چکیده هر چیز مشاهده
سمنوی خوشبو، معطر مشاهده
لاله زار زمینی که در آن لاله فراوان روییده است مشاهده
مهیاره آن که از ماه دست بند دارد مشاهده
نوذر از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدا... مشاهده
ویسه از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ ف... مشاهده
اوران در گویش سیستان مشاهده
برزفر دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دو... مشاهده
بی بی ماه بی بی( ترکی) + ماه(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
ژاوا جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سو... مشاهده
فرنواز مرکب از فر( شکوه) + نواز( ریشه نواختن) مشاهده
لاله وش مانند لاله مشاهده
آذرداد داده آتش، نام پدر آذرباد از خاندان کیانیان مشاهده
برزفری فریبرز مشاهده
چاکان نام روستایی در نزدیکی لاهیجان مشاهده
نورآفرین نور(عربی) + آفرین(فارسی) آفریننده نور و روشنایی مشاهده
ارشامه آرشامه مشاهده
اورداد اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخ... مشاهده
چراغعلی چراغ(فارسی) + علی(عربی) روشنایی ای که از علی می تا... مشاهده
دادهرمز داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان مشاهده
سمکنان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخس... مشاهده
کنارنگ فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان مشاهده
آذردیس مانند آتش مشاهده
برزمند باشکوه ، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر... مشاهده
چرمه اسب به ویژه اسب سفیدرنگ مشاهده
ژاییز ژاییژ مشاهده
صبح آسا صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن مشاهده
کندر صمغی خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی... مشاهده
نورافشان نور(عربی) + افشان(فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی... مشاهده
یزدان آفرید آفریده خداوند مشاهده
آذررخ دارای چهره ای چون آتش مشاهده
ارشانوش از نامهای باستانی مشاهده
اورمزدیار خدایار مشاهده
پیکان نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه مشاهده
ژاییژ شراره آتش مشاهده
کندرو از شخصیتهای شاهنامه، نام پیشکار ضحاک مشاهده
ویناسب نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده
یزدان بخت نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی مشاهده
آذرشب فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است - نام آتشکده... مشاهده
اورند تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر له... مشاهده