اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
آذران آتش ها مشاهده
آفرین ناز مرکب از آفرین(وازه تحسین) + ناز(کرشمه، غمزه)،دختری... مشاهده
انوشه دخت دختر جاویدان، دختر شادمان مشاهده
بورژک نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
جهانشیر دلاور در جهان مشاهده
خوشنود خشنود مشاهده
فرغار شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسی... مشاهده
گیلو نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین مشاهده
وهسود بهسود، از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
آذراوغلی پسر آذر بایجان مشاهده
آفرین نوش شنونده آفرین،کسی که تحسین همه را بر می انگیزاند مشاهده
انوشه روان انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان ن... مشاهده
بورنگ نوعی ریحان کوهی مشاهده
پوریار مرکب از پور(پسر) + یار(یاور، دوست) مشاهده
جهانفر کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظم... مشاهده
شاهوی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هفتواد یکی از پهلوانا... مشاهده
فرغان فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم مشاهده
مدیسه نام روستایی در استان اصفهان مشاهده
وهشاپور نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی مشاهده
آذربابا پدر آتش ،نام پدر فرهاد کوهکن که هنر سنگ تراشی را ب... مشاهده
آفسانه افسانه،داستان،خیال،مشهور،کسی که بحدی زیبا ست که خی... مشاهده
انوشک نام زنی در زمان ساسانیان مشاهده
بوزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
جهانگشای تسخیرکننده جهان، فاتح مشاهده
رخشیده رخشید مشاهده
زیورتاج آن که چون زیور و جواهری بر تاج می درخشد مشاهده
شاهویه نام در برزویه دانشمند ایرانی، مترجم کلیله و دمنه مشاهده
فرغانه نام شهری در ترکستان قدیم مشاهده
کسایون کتایون، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قی... مشاهده
گیهان کیهان، جهان، دنیا، گیتی مشاهده
وهمن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهب... مشاهده
آذرباد آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که با... مشاهده
آفشید خورشید، روشنایی آفتاب مشاهده
ارزنده محترم، دارای احترام مشاهده
رخگل آن که چهره ای زیبا چون گل دارد مشاهده
مدیوماه نام پسر عموی زرتشت مشاهده
نگینه نگین + های تشبیه،مانند نگین مشاهده
وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است مشاهده
آق بانو آق( ترکی) + بانو(فارسی)، بانوی سپید،کسی که چهره ای... مشاهده
ارزین نام فرماندار پارس هنگام یورش اسکندر به ایران مشاهده
انوشکزاد انوش زاد مشاهده
بوژنه شکوفه، غنچه مشاهده
پولادوند از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان دلاور ای... مشاهده
رخنا زیبارو مشاهده
وهمهر نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسان... مشاهده
یاسما منسوب به یاسمن - مرکب از یاسم(یاسمن) + الف نسبت مشاهده
آذربان نگهبان آتش مشاهده
آق گل آق( ترکی) + گل ( فارسی) گل سفید مشاهده
ارزینه ارزنده، گرانبها مشاهده
برتن بردیس - به فتح ب و ت - مرد مغرور مشاهده