اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
یارناز یار زیبا مشاهده
انوش زاد زاده جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خسرو ان... مشاهده
بوذرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
پوران دخت از شخصیتهای شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسان... مشاهده
جهاندخت مرکب از جهان( عالم، گیتی) + دخت( دختر) مشاهده
خوزان نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی مشاهده
شاهگل زیباترین گل در میان گلها مشاهده
فرشیدورد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیرا... مشاهده
وهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
یارنوش یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است مشاهده
آذرآباد نام آتشکده ای در تبریز مشاهده
آفرین دخت مرکب از آفرین( واژه تحسین) + دخت ( دختر)،دختر تحسی... مشاهده
بوراب از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم... مشاهده
جهانرخ مرکب از جهان( عالم، گیتی) + رخ( چهره، صورت) مشاهده
خوش لقا خوش(فارسی) + لقا(عربی) خوش صورت، زیبا مشاهده
زیناوند مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی مشاهده
شیناب شینا - شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
فرشیم قسم، جزو مشاهده
کروخان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه... مشاهده
وهرام شاپور نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسان... مشاهده
یاره یارا، قدرت مشاهده
آذرآیین نام چهارمین آتشکده از هفت آتشکده ایرانیان مشاهده
آفرین گل مرکب از آفرین(واژه تحسین) + گل،گل تحسین برانگیز کن... مشاهده
انوشتکین انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای... مشاهده
بوران دخت پوران دخت مشاهده
جهانسوز فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان... مشاهده
خوش نواز خشنواز مشاهده
رخشاد خشرو، دارای چهره شاد و گشاده مشاهده
شاهنده شاینده ، نیکوکار، صالح، لقب بهرام پسر هرمز پادشاه... مشاهده
نگاربسته نقشی که زنان با حنا بر دست و پای خود می بندند مشاهده
وهرام گشسب نام پدر بهرام چوبین مشاهده
یارور یاریگر، یاور مشاهده
آذرافروز روشن کننده آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چه... مشاهده
آفرین ماه مرکب از آفرین(واژه تحسین) + ماه(قمر)،ماه تحسین برا... مشاهده
انوشروان انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان ن... مشاهده
جهانشاد آن که مردم جهان از او شادند مشاهده
خوشاب آبدار و ترو تازه ، جواهر تابان و درخشان مشاهده
شاهنگ شاه + انگین ملکه زنبور عسل مشاهده
وهرو خوبروی مشاهده
آذرافزا آتش افروز ، وسیله ای سفالین که جهت شعله ور کردن آت... مشاهده
آفرین مهر مرکب از آفرین(واژه تحسین) + مهر (محبت یا خورشید)،ک... مشاهده
اردی داد داده اردیبهشت مشاهده
پورک پسر عزیز مشاهده
جهانشید نور و روشنایی عالم مشاهده
خوشچهر آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد مشاهده
شیوه روش، قاعده، حالت، وضع مشاهده
گیلنار مرکب از گیل( گیلک) + نار( انار) مشاهده
مهست بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
نگاره نقش، شکل، تصویر مشاهده
وهزاد بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام... مشاهده