اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
تاج خاتون ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
چهرک نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر... مشاهده
رغمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
سهره سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی مشاهده
شراکیم نام یکی از سپهبدان مازندران مشاهده
فروزاتون فروز(فارسی) + خاتون(فارسی) بانوی روشنایی مشاهده
کولیار نام روستایی مشاهده
نوشناز دارای ناز و غمزه شیرین مشاهده
آذرهمایون نام زنی از نسل سام و نریمان که در آتشکده سفاهان خد... مشاهده
تاج دخت تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر) مشاهده
چهل چراغ چلچراغ مشاهده
کوهرنگ نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری مشاهده
لهراسپ صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروند... مشاهده
هامن هامون مشاهده
آذروان آذربان ، آتش بان ، نگهبان آتشکده مشاهده
ارمانک از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که... مشاهده
تاج گل آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا مشاهده
چوبینه لقب بهرام سردار دوره ساسانی مشاهده
رفیدا نام مردی در منظومه ویس و رامین مشاهده
فروزجهان روشنایی جهان مشاهده
لواده از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسر... مشاهده
نوشیار یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ... مشاهده
آذرک شراره آتش، اخگر، نام دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی مشاهده
ارمایل ارمانک مشاهده
اکلیا نام پسری در شعر نیما یوشیج مشاهده
سهیزاد مرکب از سهی( صفت سرو، راست) + زاد مشاهده
کوهشاد نام روستایی در استان هرمزگان مشاهده
میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان اس... مشاهده
هامویه نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی مشاهده
آذرکار آتشکار مشاهده
تاج مهر آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شک... مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
فروزینه آتش زنه، چخماق مشاهده
آذرکیش آتش پرست ، دارای دین زرتشتی مشاهده
آمنید نام دبیر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
برمایون برمایه مشاهده
فروشنک نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی مشاهده
کوهین منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی... مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
نوشین لب نوش لب، دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
آذرکیوان نام موبدی زرتشتی، مؤسس آیین خاصی به همین نام مشاهده
آموی رود جیحون، آمودریا مشاهده
تارادخت مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر) مشاهده
چکاوه چکاوک مشاهده
شرمین دخت دختر باحیا و محجوب مشاهده
کوهینه پونه مشاهده
نوشینه نوشین،شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
آذریاس صمغ سداب کوهی مشاهده
داور آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت... مشاهده
فروغ بانو بانوی روشنایی مشاهده