اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
آذین فر پسر باشکوه و آراسته مشاهده
آن سبب علت دلیل،قصد عزم عقیده مشاهده
تاژ لطیف، نازک ، نام پسرفرواک برادر هوشنگ پادشاه پیشد... مشاهده
فری توس از نامهای باستانی مشاهده
کی آفرین آفریننده پادشاه مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
آذین گل زینت گل، زیورگل - کنایه از زیبایی بسیار زیاد مشاهده
ایران دخت دختر ایران، نام همسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
تافته نوعی پارچه ابریشمی مشاهده
چیلان عناب مشاهده
کی بانو بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند مشاهده
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
میشان نام روستایی در استان کهگیلویه مشاهده
ایران ناز موجب فخر و مباهات ایران مشاهده
چیلانه درخت عناب مشاهده
دخت مهر دختر خورشید مشاهده
کی پیشین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشا... مشاهده
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
آراج آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
شرین در گویش سمنان شیرین مشاهده
کی دخت دختر پادشاه مشاهده
اروشه اروشا ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید مشاهده
ایرانشید خورشید ایران مشاهده
ساتی در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح مشاهده
کی راد پادشاه بخشنده مشاهده
ایرانمهر خورشید ایران مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
کی زاد زاده پادشاه مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
ایرانه منسوب به ایران مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
فریانه نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی مشاهده
کی گشتاسپ گشتاسپ مشاهده
لیسا نام روستایی در نزدیکی قزوین مشاهده
میشی منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز مشاهده
آرازش صدقه انفاق در راه خدا مشاهده
ایرانیار یار ایران مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده
کی منوش از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاری... مشاهده
نیاطوس نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هجیر از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایر... مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
بروفه دستار مشاهده
درتا در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتا... مشاهده
شغاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلو... مشاهده
فریتون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده
کیاجور عاقل، فاضل و دانا مشاهده