اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
آذرین آتشین، گرم و سوزان مشاهده
ارناز از نامهای باستانی مشاهده
برنوش برانوش مشاهده
فروغ دخت دختر روشنایی مشاهده
آذریون به رنگ آتش ، معرب آذرگون ، گل آفتابگردان مشاهده
بیژه ویژه، خالص مشاهده
کی آذر مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسر... مشاهده
مشکاه مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن... مشاهده
میرین از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر... مشاهده
رمیار رامیار مشاهده
فروهل از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رس... مشاهده
کی آرمین آرمین مشاهده
مشکدانه مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن... مشاهده
سابود هاله، خرمن ماه مشاهده
عنبربو عنبر+ بو،معطر مشاهده
فروهنده نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است مشاهده
کی آفرید مرکب از کی( پادشاه) + آفرید( آفریده) مشاهده
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
آذین فر پسر باشکوه و آراسته مشاهده
تاژ لطیف، نازک ، نام پسرفرواک برادر هوشنگ پادشاه پیشد... مشاهده
فری توس از نامهای باستانی مشاهده
کی آفرین آفریننده پادشاه مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
آذین گل زینت گل، زیورگل - کنایه از زیبایی بسیار زیاد مشاهده
تافته نوعی پارچه ابریشمی مشاهده
کی بانو بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند مشاهده
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
میشان نام روستایی در استان کهگیلویه مشاهده
ایران ناز موجب فخر و مباهات ایران مشاهده
چیلانه درخت عناب مشاهده
دخت مهر دختر خورشید مشاهده
کی پیشین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشا... مشاهده
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
آراج آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
شرین در گویش سمنان شیرین مشاهده
اروشه اروشا ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید مشاهده
ایرانشید خورشید ایران مشاهده
ایرانمهر خورشید ایران مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
ایرانه منسوب به ایران مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
فریانه نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی مشاهده
کی گشتاسپ گشتاسپ مشاهده
آرازش صدقه انفاق در راه خدا مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده
کی منوش از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاری... مشاهده
نیاطوس نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هجیر از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایر... مشاهده