اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
شغاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلو... مشاهده
فریتون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده
کیاجور عاقل، فاضل و دانا مشاهده
برومند بارور، میوه دار مشاهده
تاک آفرین مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده) مشاهده
درخشا درخشان مشاهده
سوسا مرکب از سو( روشنایی، نور) + سا( پسوند شباهت و هم... مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده
غاتفر از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زم... مشاهده
کیاچهر آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
آراستی بنا به روایات نام عموی زرتشت مشاهده
تاکدخت مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر) مشاهده
درخشنده دارای درخشش، روشن و تابان مشاهده
روح انگیز روح(عربی) + انگیز(فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا مشاهده
شفروه نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان مشاهده
صنم دخت صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر مشاهده
اریاسب نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
بیورد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه مشاهده
روحبخش روح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح، روح انگیز مشاهده
سوسنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
صنم رو صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلب... مشاهده
ایزد پناه آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران... مشاهده
بیورزاد نام سپهسالاری در زمان اشکانیان مشاهده
تباک از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای... مشاهده
صنم گل صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل مشاهده
فریدخت دختر زیبا و محبوب مشاهده
ایزدبد نام یکی از سرداران زمان هخامنشی مشاهده
درستی نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
روزافزون آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پی... مشاهده
صنم ناز صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر مشاهده
ایزدچهر دارای چهره ای چون فرشتگان مشاهده
تتسگل نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث ش... مشاهده
کیارزم مرکب از کیا( پادشاه)+ رزم( نبرد) مشاهده
آرامدخت دختر آرام دختر ساکت دختر با وقار مشاهده
ایزدداد داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان ا... مشاهده
درفشان درخشان و روشن مشاهده
غباد قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شا... مشاهده
فریر گیاهی خوشبو مشاهده
کیارس کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پ... مشاهده
ایزدگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده
فریرخ زیبارخ مشاهده