اسم پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
کیان پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تار... مشاهده
کیان شیر پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
کیخسرو پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
کیسان لقب مختار ثقفی مشاهده
کیسان مانند پادشاه، دارای منش شاهانه مشاهده
کیقباد، کیغباد از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران... مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
کیوس نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
کیومرث نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام او... مشاهده
کیکاووس از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر ک... مشاهده