اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
ایسیه آسیه مشاهده
ایل ناز ایل (ترکی)+ناز(فارسی)،مایه ناز ایل، الناز مشاهده
ایلار مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. مشاهده
ایلانا دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است مشاهده
ایلیم طایفه من،قبیله ام مشاهده
ایلین فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب مشاهده
ایلیکا الیکا ، هل ، گیاهی از تیره زنجبیلیان مشاهده
ایما اشاره مشاهده
ایمنه آمنه مشاهده
ایناز آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباها... مشاهده
ایناس دوستی و محبت - همچنین دیدن یا شنیدن آواز مشاهده
ایواز آراسته و پیراسته مشاهده
ایوان ایوان، تراس مشاهده