اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
ایوب آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که... مشاهده