اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
بیوی انسان بی آزار ، سلامت مشاهده
بیکژ هموار، صاف مشاهده
بیکن بدون رقیب، یگانة مشاهده