اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماهتاج آن که تاج او چون ماه می درخشد مشاهده
ماهچهر ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است... مشاهده
مهرآذر مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آذر( آتش)، از موب... مشاهده
ماهناک روشنی ماه و مهتاب مشاهده
مهرآور آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت مشاهده
ماهوش مانند ماه مشاهده
ماهویه ماهوی مشاهده
مهرافروز روشن کننده مهر و محبت مشاهده
ماورد ماءالورد، گلاب مشاهده
مهراندیش آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است مشاهده
مةترا باران مشاهده
مجذوب شیفته مشاهده
مهردیس مانند خورشید مشاهده
مهرمنیر مهر(فارسی) منیر(عربی) خورشید روشن و درخشان مشاهده
مهروش مانند خورشید مشاهده
مهریز زیباروی کوچک - ماه کوچک مشاهده
مدیسه نام روستایی در استان اصفهان مشاهده
مرجون گل میشه بهار مشاهده
مرحان شادمانی و فرح مشاهده
مرحمت لطف و مهربانی مشاهده
مردآوند نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
مهیاره آن که از ماه دست بند دارد مشاهده
مرسیا ریحان مشاهده
مهیره زن کدبانو، زن اصیل زاده مشاهده
مهیمنه ایمن شده،یکی از صفات خداوند مشاهده
مرصع آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان مشاهده
مهین دخت دختر بزرگتر مشاهده
مروانه نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی مشاهده
موکا نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول مشاهده
مکینا بنفشه مشاهده
مکیناس مکینا،بنفشه مشاهده
مکیه اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه مشاهده
مسلمه مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
مشک ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر... مشاهده
مشکاه مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن... مشاهده
مشکدانه مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن... مشاهده
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
میشانه مشیانه مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
میمنت سعادت، فرخندگی، مبارکی مشاهده
ماءالسماء باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان ع... مشاهده