اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مهرنگ به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو مشاهده
مهروش مانند خورشید مشاهده
مهریز زیباروی کوچک - ماه کوچک مشاهده
مهسانه آن که چون ماه زیبا و درخشان است مشاهده
مدیسه نام روستایی در استان اصفهان مشاهده
مهستی مه(فارسی، ماه) + سیتی(عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه... مشاهده
مرجانه مروارید کوچک مشاهده
مرجون گل میشه بهار مشاهده
مرحان شادمانی و فرح مشاهده
مرحمت لطف و مهربانی مشاهده
مردآوند نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
مهیاره آن که از ماه دست بند دارد مشاهده
مرسیا ریحان مشاهده
مهیره زن کدبانو، زن اصیل زاده مشاهده
مهیمنه ایمن شده،یکی از صفات خداوند مشاهده
مرصع آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان مشاهده
مهین دخت دختر بزرگتر مشاهده
مرمرین ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر مشاهده
مروانه نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی مشاهده
مریس چیزی لغزان و تابان مشاهده
مونجوق منجوق مشاهده
موکا نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول مشاهده
مکرمه مؤنث مکرم مشاهده
مکینا بنفشه مشاهده
مکیناس مکینا،بنفشه مشاهده
مکیه اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه مشاهده
مسلمه مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان مشاهده
میچکا در گویش مازندران گنجشک مشاهده
میخک گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
مشک ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر... مشاهده
مشکاه مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن... مشاهده
مشکدانه مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن... مشاهده
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
میشانه مشیانه مشاهده
ماهلین ماهلین با تلفظ /Māhlin/ و شکل لاتین Maahlin از دو... مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
میشی منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
میمنت سعادت، فرخندگی، مبارکی مشاهده
ماءالسماء باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان ع... مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده