اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مارینا جویبار، آب مشاهده
ماریه زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر(ص) مشاهده
ماسا زیبا و درخشنده مثل ماه مشاهده
ماشگانا مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در... مشاهده
ماگنولیا گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ مشاهده
مالکه مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی... مشاهده
مامو نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
مامک مادر،خطاب محبت آمیز به فرزند دختر مشاهده
مامیثا گیاهی با برگهای پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنج... مشاهده
مانترا به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ، گفتا... مشاهده
ماندان ماندانا، عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشا... مشاهده
ماندانا عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و هم... مشاهده
مانگ مانک، ماه مشاهده
مانه نام روستایی در نزدیکی بجنورد مشاهده
مانوشا نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشا... مشاهده