اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماهرخ ماهچهر مشاهده
ماهرو بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و د... مشاهده
میترا صورتی از واژه مشاهده
مهرانه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + انه( پسوند نسبت) مشاهده
مرجان معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایا... مشاهده
مانيا علاقه بسيار زياد مشاهده
ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی مشاهده
مهراوه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + اوه( پسوند شباهت) مشاهده
مهشاد مرکب از مه( ماه) + شاد( خوشحال) مشاهده
مانترا به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ، گفتا... مشاهده
مه سیما مه(فارسی) + سیما(عربی)، ماه سیما ماه سیما مشاهده
مهرگان منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که ایران... مشاهده
مهرنوش شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار... مشاهده
مروارید نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی ص... مشاهده
ماهنی ترانه مشاهده
مهناز آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و ف... مشاهده
مه گل ماه گل مشاهده
مینو آسمان، بهشت مشاهده
مهربانو زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید مشاهده
محبوبه مؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت مشاهده
مرسده مشاهده
مهریماه مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر... مشاهده
مارینا جویبار، آب مشاهده
ماهی جانوری مهره دار، آبزی معروف مشاهده
ماهین منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی مشاهده
مژده خبر خوش و شادی بخش، بشارت مشاهده
میسا زنی که با غرور و تکبر راه می رود مشاهده
مژگان مژه ها مشاهده
ماتیسا ماهتیسا ، در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
ماهگل ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی مشاهده
مهفام به رنگ ماه مشاهده
مهکامه دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا مشاهده
منا امیدها مشاهده
مهر محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، ن... مشاهده
مهرتا همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
میلانا مونث میلان ، خواهش ، میل ، آرزو مشاهده
ملیحه زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک مشاهده
مهرنگار نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
ماه بانو زنی که چون ماه می درخشد مشاهده
مهرگل مرکب از مهر( خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون... مشاهده
مدیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
ماری فرانسه از عبری، مریم مشاهده
مونس همنشین و همراز، همدم مشاهده
مژان نرگس نیمه شکفته مشاهده
مستانه مستی آور، سرخوش و شاد مشاهده
ماهدخت دختر زیبا چون ماه مشاهده
مهستا دختر سنگین،بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث،... مشاهده
منال رسیدن ، دست یافتن ، دارایی ، همچنین یکی از توابع ش... مشاهده
مهرآذین مرکب از مهر( خورشید) + آذین( آرایش) مشاهده
مهری منسوب به مهر مشاهده