اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مهدخت دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است مشاهده
مهربان دارای محبت و عاطفه مشاهده
مرجان معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایا... مشاهده
مروا پهلوی فال نیک و دعای خیر مشاهده
ماهی جانوری مهره دار، آبزی معروف مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده
مهناز آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و ف... مشاهده
مهرانه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + انه( پسوند نسبت) مشاهده
مروارید نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی ص... مشاهده
مژگان مژه ها مشاهده
ماهنی ترانه مشاهده
محبوبه مؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت مشاهده
مرسده مشاهده
مینو آسمان، بهشت مشاهده
مانترا به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ، گفتا... مشاهده
مهرنوش شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار... مشاهده
مه سیما مه(فارسی) + سیما(عربی)، ماه سیما ماه سیما مشاهده
مهرگان منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که ایران... مشاهده
مهراوه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + اوه( پسوند شباهت) مشاهده
مژده خبر خوش و شادی بخش، بشارت مشاهده
مه گل ماه گل مشاهده
ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی مشاهده
مهربانو زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید مشاهده
مهشاد مرکب از مه( ماه) + شاد( خوشحال) مشاهده
مارینا جویبار، آب مشاهده
ماهگل ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی مشاهده
ماهین منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی مشاهده
مهر محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، ن... مشاهده
منا امیدها مشاهده
مانيا علاقه بسيار زياد مشاهده
مهریماه مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر... مشاهده
مهری منسوب به مهر مشاهده
ماری فرانسه از عبری، مریم مشاهده
میسا زنی که با غرور و تکبر راه می رود مشاهده
ملیحه زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک مشاهده
مونس همنشین و همراز، همدم مشاهده
منصوره مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز مشاهده
ماتیسا ماهتیسا ، در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
مهرنگار نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
ملوس قشنگ، ظریف و خوشگل مشاهده
مرمر نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه... مشاهده
مهرتا همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
مدیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
مهکامه دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا مشاهده
ماه بانو زنی که چون ماه می درخشد مشاهده
ماهدخت دختر زیبا چون ماه مشاهده
ملک فرشته مشاهده
منیره مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تا... مشاهده
مهفام به رنگ ماه مشاهده
میلانا مونث میلان ، خواهش ، میل ، آرزو مشاهده