اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مرسانا هدیه خداوند مشاهده
مهرسا مانند خورشید مشاهده
محیا زندگی، حیات مشاهده
ماهور نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی مشاهده
مریم گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیس... مشاهده
ملیکا گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان ک... مشاهده
ملیکا زنبور عسل - ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناط... مشاهده
مهسا مانند ماه، زیبا مشاهده
مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید مشاهده
مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید مشاهده
ملورین در بلورین - رویه شفاف مشاهده
مهنا گوارا و خوش مشاهده
ملینا عسل ، رنگ گل بهی ، همچنین نوعی گل مشاهده
محدثه مؤنث محدث، گوینده سخن، مشاهده
مبینا مبین(عربی) + ا(فارسی) آشکارا مشاهده
مهلا دوستانه، آهسته مشاهده
معصومه مؤنث معصوم، بی گناه و پاک مشاهده
مارال آهو،زیبا مشاهده
مائده خوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
مهتا همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه مشاهده
ملیسا بادرنگبویه مشاهده
ملیسا زنبور عسل مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
مطهره مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه مشاهده
مهدیه مؤنث مهدی،عروس مشاهده
محنا به ضم میم و فتح ح و تشدید نون ، به حنا خضاب کرده مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
مهدا اول شب ، قسمتی از شب مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
مها سنگی مانند بلور، یاقوت کبود مشاهده
مها در گویش مازندران ابر مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
مایا در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بها... مشاهده
ماندانا عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و هم... مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
مهرو از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
مهدیا بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از... مشاهده
موژان موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حا... مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
محیصا رستگار شده ، پاک و آمرزیده(به فتح میم) مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
مونا منا،امیدها مشاهده
ماریا ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشک... مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده