اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مانگ مانک، ماه مشاهده
ملیله رشته باریک فلزی طلا مشاهده
مانه نام روستایی در نزدیکی بجنورد مشاهده
مانوشاک بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی مشاهده
مانک مانگ، ماه مشاهده
منجوق نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس... مشاهده
مانیوک نام گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار مشاهده
منظر آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صور... مشاهده
ماه به بهتر از ماه مشاهده
ماه بی بی ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و... مشاهده
ماه پرن زیبا و لطیف چون ماه و پرند مشاهده
ماه پیکر آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است مشاهده
ماه تابان ماه درخشان و نورانی مشاهده
ماه جبین ماه(فارسی) + جبین(عربی)،مه جبین مشاهده
ماه جهان ماه دنیا، زیبای جهان مشاهده
مه پاره ماهپاره مشاهده
ماه خاتون بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
مه پیکر آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا مشاهده
ماه خانم ماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
ماه خدای نام فرشته ای مشاهده
ماه رخسار ماهچهر مشاهده
مه فروز فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا مشاهده
ماه روی ماهچهر مشاهده
مه فروغ پرتو ماه مشاهده
ماه زیور زیور و زینت ماه مشاهده
ماه شاد مرکب ازماه + شاد( خوشحال) مشاهده
ماه طلعت ماه(فارسی) + طلعت(عربی)، ماه سیما مشاهده
ماه لقا ماه(فارسی) + لقا(عربی)، مه لقا مه لقا مشاهده
ماه منظر ماه(فارسی) + منظر(عربی) ماهرو، ماهچهر مشاهده
ماهانه دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار مشاهده
ماهپاره دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه مشاهده
ماهتاب مهتاب مشاهده
ماهتاج آن که تاج او چون ماه می درخشد مشاهده
ماهچهر ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است... مشاهده
ماهدیس آن که مانند ماه زیباست مشاهده
ماهزاد زاده ماه، زیبا مشاهده
مهرآذر مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آذر( آتش)، از موب... مشاهده
ماهناز ناز و زیبا مانند ماه مشاهده
ماهناک روشنی ماه و مهتاب مشاهده
مهرآور آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت مشاهده
ماهوش مانند ماه مشاهده
ماهویه ماهوی مشاهده
مهرافروز روشن کننده مهر و محبت مشاهده
ماورد ماءالورد، گلاب مشاهده
مهراندیش آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است مشاهده
مةترا باران مشاهده
متینه مؤنث متین مشاهده
مجذوب شیفته مشاهده
مهردیس مانند خورشید مشاهده
مهرمنیر مهر(فارسی) منیر(عربی) خورشید روشن و درخشان مشاهده