اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماءالسماء باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان ع... مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده