اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماهکان منسوب به ماه کوچک ، دختری کوچک و زیبا ، این اسم در... مشاهده
مستوره پاکدامن پوشیده پارسا پنهان مشاهده
ماجان معجن ، ماهگان ، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف... مشاهده
مارتا در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ،... مشاهده
ملاحت حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین... مشاهده
ملوک پادشاهان مشاهده
ماه آفرید آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
ماه آفرین آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک... مشاهده
منوره روشن، درخشان مشاهده
منیژه از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن... مشاهده
ماه سیما ماه(فارسی) + سیما(عربی) آن که سیما و چهره او چون م... مشاهده
ماه شید روشنی و درخشش ماه مشاهده
ماه نسا ماه(فارسی) + نسا(عربی) ان که در بین زنان چون ماه م... مشاهده
مهتاج آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد مشاهده
ماهتا مهتا،مانند ماه مشاهده
مهرآگین همراه با محبت مشاهده
مهرانگیز برانگیزاننده محبت و دوستی مشاهده
مبارکه مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده ،از نامهای فاطم... مشاهده
مهرتاب آنچه خورشید بر آن می تابد مشاهده
محبوب دوست داشتنی، مورد محبت مشاهده
محترم قابل احترام، عزیز و گرامی مشاهده
محسنه مؤنث محسن ،نیکوکار، احسان کننده مشاهده
مهرنسا مهر(فارسی) + نسا(عربی) نورانی ترین زن در میان زنا... مشاهده
مهلقا مه لقا، مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی ز... مشاهده
مهوش مانند ماه، بسیار زیبا مشاهده
مهیتا زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه(ماه)+ی نسبت + ت... مشاهده
مولود آن که به دنیا آمده، زاده شده مشاهده
مشیانه نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا د... مشاهده
مینوچهر دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی مشاهده
مینودخت دختر آسمانی، دختر بهشتی مشاهده
مینورخ دارای چهره ای آسمانی و بهشتی مشاهده
مینوزاد زاده آسمان یا زاده بهشت مشاهده
مینوسرشت آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد مشاهده
مینوش می نوشنده، نوشنده می مشاهده
مینووش مانند بهشت، زیبا چون بهشت مشاهده
مادیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
میهن وطن، زادگاه مشاهده
میهن بانو بانوی وطن مشاهده
میهن تاج تاج و سرور وطن مشاهده
میهن دخت دختر وطن مشاهده
معظمه معظم مشاهده
مارگاریتا نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا مشاهده
مارگریت گلی زیبا به رنگ سفید مشاهده
مارلین برج، پناهگاه مشاهده
مقبله مؤنث مقبل، خوشبخت، خوش اقبال مشاهده
مقدسه مؤنث مقدس مشاهده
مقصوده مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور،م... مشاهده
ماسا زیبا و درخشنده مثل ماه مشاهده
ماشگانا مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در... مشاهده
مالکه مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی... مشاهده