اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مینورام آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی مشاهده
ماگنولیا گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ مشاهده
منجوق نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس... مشاهده
مانیان دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد -... مشاهده
مهرنگ به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو مشاهده
مینوش می نوشنده، نوشنده می مشاهده
معظمه معظم مشاهده
ملک ناز ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا مشاهده
ماه آفرید آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
مهبا همراه ماه مشاهده
ماهزاد زاده ماه، زیبا مشاهده
مهرانگیز برانگیزاننده محبت و دوستی مشاهده
مبارکه مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده ،از نامهای فاطم... مشاهده
مهرتاب آنچه خورشید بر آن می تابد مشاهده
میچکا در گویش مازندران گنجشک مشاهده
میخک گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی مشاهده
میسان ستاره ای در صورت فلکی جوزا مشاهده
مارتا در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ،... مشاهده
مامک مادر،خطاب محبت آمیز به فرزند دختر مشاهده
مانه نام روستایی در نزدیکی بجنورد مشاهده
منظر آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صور... مشاهده
ماهتاب مهتاب مشاهده
ماهناز ناز و زیبا مانند ماه مشاهده
محترم قابل احترام، عزیز و گرامی مشاهده
مهرنسا مهر(فارسی) + نسا(عربی) نورانی ترین زن در میان زنا... مشاهده
مهیتا زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه(ماه)+ی نسبت + ت... مشاهده
مونجوق منجوق مشاهده
مستوره پاکدامن پوشیده پارسا پنهان مشاهده
مشیانه نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا د... مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده
ماجان معجن ، ماهگان ، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف... مشاهده
مادیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
میهن وطن، زادگاه مشاهده
مارگریت گلی زیبا به رنگ سفید مشاهده
مقدسه مؤنث مقدس مشاهده
ماسا زیبا و درخشنده مثل ماه مشاهده
ملاحت حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین... مشاهده
ماشگانا مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در... مشاهده
ملوک پادشاهان مشاهده
مامو نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
ماندان ماندانا، عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشا... مشاهده
مانک مانگ، ماه مشاهده
ماه آفرین آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک... مشاهده
ماه خانم ماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
ماه سیما ماه(فارسی) + سیما(عربی) آن که سیما و چهره او چون م... مشاهده
ماه شید روشنی و درخشش ماه مشاهده
ماه طلعت ماه(فارسی) + طلعت(عربی)، ماه سیما مشاهده
مهتاج آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد مشاهده
ماهتا مهتا،مانند ماه مشاهده
مهرآگین همراه با محبت مشاهده