اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
منصوره مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز مشاهده
مرمر نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه... مشاهده
مونیکا مشاور مشاهده
ملوس قشنگ، ظریف و خوشگل مشاهده
مهرخ ماهرخ مشاهده
میریام قوی و فربه، نام خواهر موسی(ع) مشاهده
ماریه زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر(ص) مشاهده
مه لقا مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون... مشاهده
ماهایا مشاهده
مدینه شهر،نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد... مشاهده
مهردخت دختر خورشید مشاهده
مهرشید خورشید نورانی مشاهده
میگل مرکب از می( شراب) + گل مشاهده
مینورام آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی مشاهده
ملک فرشته مشاهده
ماهبد مرکب از ماه + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
ماهنوش آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است مشاهده
مهروز آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت مشاهده
مهنور نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره مشاهده
مهین مانند ماه مشاهده
ماریان انگلیسی از عبری، مریم مشاهده
ملکه همسر پادشاه، شهبانو مشاهده
مانوشا نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشا... مشاهده
ماه پری زیبا چون ماه و پری مشاهده
مه جبین مه(فارسی) + جبین(عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، ز... مشاهده
مهنوش دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین... مشاهده
ماجده مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار مشاهده
ماه صنم ماه(فارسی) + صنم(عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و... مشاهده
مهبا همراه ماه مشاهده
ماه منیر ماه(فارسی) + منیر(عربی) ماه نورانی، ماه درخشان مشاهده
مهرین مهر( خورشید یا محبت) + ین( پسوند نسبت)،نام آتشکد... مشاهده
میسان ستاره ای در صورت فلکی جوزا مشاهده
میلا یکی از انواع مرغابی ، لک لک مشاهده
ماگنولیا گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ مشاهده
ملیکه نام همسر عمر خطاب مشاهده
مانیان دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد -... مشاهده
منیر آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن مشاهده
منیره مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تا... مشاهده
ماه چهره ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است،... مشاهده
مهبان نگهبان ماه ، مجازا زیبا و مهتاب رو مشاهده
مهرآفرید آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی مشاهده
ماهکان منسوب به ماه کوچک ، دختری کوچک و زیبا ، این اسم در... مشاهده
مستوره پاکدامن پوشیده پارسا پنهان مشاهده
ماجان معجن ، ماهگان ، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف... مشاهده
مارتا در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ،... مشاهده
ملاحت حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین... مشاهده
ملوک پادشاهان مشاهده
ماه آفرید آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
ماه آفرین آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک... مشاهده
منوره روشن، درخشان مشاهده