اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مانوشاک بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی مشاهده
مانيا علاقه بسيار زياد مشاهده
مانک مانگ، ماه مشاهده
مانیان دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد -... مشاهده
مانیوک نام گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار مشاهده
ماه آفرید آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
ماه آفرین آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک... مشاهده
ماه بانو زنی که چون ماه می درخشد مشاهده
ماه به بهتر از ماه مشاهده
ماه بی بی ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و... مشاهده
ماه پرن زیبا و لطیف چون ماه و پرند مشاهده
ماه پری زیبا چون ماه و پری مشاهده
ماه پیکر آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است مشاهده
ماه تابان ماه درخشان و نورانی مشاهده
ماه جبین ماه(فارسی) + جبین(عربی)،مه جبین مشاهده