اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مهین مانند ماه مشاهده
مونیکا مشاور مشاهده
ملکه همسر پادشاه، شهبانو مشاهده
مه لقا مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون... مشاهده
محبوب دوست داشتنی، مورد محبت مشاهده
مستانه مستی آور، سرخوش و شاد مشاهده
مدینه شهر،نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد... مشاهده
مهرگل مرکب از مهر( خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون... مشاهده
منال رسیدن ، دست یافتن ، دارایی ، همچنین یکی از توابع ش... مشاهده
مژان نرگس نیمه شکفته مشاهده
ماریان انگلیسی از عبری، مریم مشاهده
مهرآذین مرکب از مهر( خورشید) + آذین( آرایش) مشاهده
ماهنوش آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است مشاهده
مهستا دختر سنگین،بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث،... مشاهده
ماهایا مشاهده
مهردخت دختر خورشید مشاهده
میریام قوی و فربه، نام خواهر موسی(ع) مشاهده
مهنوش دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین... مشاهده
میگل مرکب از می( شراب) + گل مشاهده
ماجده مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار مشاهده
ماه پری زیبا چون ماه و پری مشاهده
مهرشید خورشید نورانی مشاهده
میلا یکی از انواع مرغابی ، لک لک مشاهده
ماریه زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر(ص) مشاهده
ماه صنم ماه(فارسی) + صنم(عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و... مشاهده
ماهبد مرکب از ماه + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
ماه تابان ماه درخشان و نورانی مشاهده
ماهکان منسوب به ماه کوچک ، دختری کوچک و زیبا ، این اسم در... مشاهده
مانوشا نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشا... مشاهده
منیر آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن مشاهده
منیژه از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن... مشاهده
مهلقا مه لقا، مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی ز... مشاهده
مهرخ ماهرخ مشاهده
مهنور نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره مشاهده
منوره روشن، درخشان مشاهده
ماه چهره ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است،... مشاهده
مه جبین مه(فارسی) + جبین(عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، ز... مشاهده
ماه منیر ماه(فارسی) + منیر(عربی) ماه نورانی، ماه درخشان مشاهده
مهروز آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت مشاهده
ماهدیس آن که مانند ماه زیباست مشاهده
مهرآفرید آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی مشاهده
مهرین مهر( خورشید یا محبت) + ین( پسوند نسبت)،نام آتشکد... مشاهده
مهوش مانند ماه، بسیار زیبا مشاهده
مولود آن که به دنیا آمده، زاده شده مشاهده
ملیکه نام همسر عمر خطاب مشاهده
مهبان نگهبان ماه ، مجازا زیبا و مهتاب رو مشاهده
ماه نسا ماه(فارسی) + نسا(عربی) ان که در بین زنان چون ماه م... مشاهده
متینه مؤنث متین مشاهده
محسنه مؤنث محسن ،نیکوکار، احسان کننده مشاهده
مهستی مه(فارسی، ماه) + سیتی(عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه... مشاهده