اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
راتین رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساس... مشاهده
وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
آرتام والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
پاکان منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب مشاهده
شهسان مانند شاه ، شاهوار ، دارای جلال و شکوه شاهانه مشاهده
شهیاد مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره) مشاهده
سردار فرمانده یک گروه نظامی ، پیشوا، رهبر مشاهده
مهند تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون... مشاهده
شایگان مرد بزرگ - شایسته و شایان مشاهده
ساسان تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای ش... مشاهده
آریوبرزن آتش ایرانی - کنایه از قدرت و خشم ایرانی - نام یکی... مشاهده
پارسیا منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی مشاهده
سامیا نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان مشاهده
کاوان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه کاوان با تلفظ /Kāvān/... مشاهده
نیاوش پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و... مشاهده
رامبد نگهبان و پاسدار آرامش مشاهده
آبان نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام... مشاهده
سپند اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آ... مشاهده
اردیان مقدس مشاهده
بزرگمهر بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
شهیار یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در... مشاهده
اران حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیم... مشاهده
سوشا سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زر... مشاهده
کاویان پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است مشاهده
فرشاد روح و عقل،کره مریخ مشاهده
دختر معنی اسم را در این قسمت بنویسید مشاهده
سورین توانا، دلیر مشاهده
شهنام دارای نام شاهانه مشاهده
وریا قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ مشاهده
اروند نام رودی در ایران مشاهده
مهراز راز بزرگ مشاهده
محمدعباس مرکب از دو اسم محمد و عباس مشاهده
نورهان تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
فرهود پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است مشاهده
مهداد داده ماه مشاهده
آزاد رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده،فارغ و آسوده،... مشاهده
خشایار تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و... مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
سوشیان سوشیانت ، سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین... مشاهده
شهبد شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ت... مشاهده
خداداد عطا شده از سوی خداوند مشاهده
رهان نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر مشاهده
کوشان کوشا-ساعی تلاشگر مشاهده
ارشاویر ارشویر،نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
دستان نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده... مشاهده
افشین نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی،تون اپ ۱۹۰۱ مشاهده
شاهکار کار شاهانه، برجسته، ممتاز مشاهده
هوداد نیک آفریده ، داده خوب ، داده نیک مشاهده
ماهیار دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در... مشاهده
رامیار رمه یار چوپان، شبان مشاهده