اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بینر بیننده مشاهده
بیورد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه مشاهده
بیورزاد نام سپهسالاری در زمان اشکانیان مشاهده
بیکس تنها و بدون حامی مشاهده