اسم کردی

نام معنی نام جزییات
هیوان ایوان. تراس مشاهده
یزدگرد خدای زمین ، نام چند تن از پادشاهان ساسانی مشاهده
یکتا یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی هم... مشاهده
یکمال ثروت تقسیم نشدة، دوست جان‏جانی مشاهده
یکیتی اتحاد مشاهده